Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

18 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ο.Γ.Α.
Δελτίο Τύπου
Τετάρτη, 17.09.2014

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει ότι:
Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 καταβάλλεται η 3η δόση των Οικογενειακών Επιδομάτων του 2014 (Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων και Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) και οικογενειακά
επιδόματα που αφορούν αναδρομικά το έτος 2013.
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 195.774.826,61€.

Ειδικότερα η πληρωμή αυτή αφορά σε 670.857 δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων:
α) 665.529 δικαιούχους που θα λάβουν την 3η δόση για τα οικογενειακά επιδόματα του έτους 2014. Η δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 192.076.415,24€.
β) 5.328 δικαιούχους που είχαν υποβάλει τροποποιητική αίτηση για το έτος 2013 και η αίτησή τους έχει εκκαθαριστεί. Η δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 3.698.411,37 €.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης διευκρινίζει ότι:

α) Οι δικαιούχοι Οικογενειακών Επιδομάτων για το 2014 υποχρεούνται να υποβάλλουν νέες αιτήσεις Α21 , δεδομένου ότι οι αιτήσεις Α21 του 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη.
β) Οι δικαιούχοι να προβαίνουν σε εκτύπωση του εντύπου Α21 και σε έλεγχο των στοιχείων που έχουν δηλώσει. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν λάθος να προβαίνουν άμεσα σε διόρθωση ή τροποποίηση του Α21 για να μην καθυστερήσει η πληρωμή τους.
γ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους, μέσα από την ειδική εφαρμογή «Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού ( www . oga . gr ) .

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΑ

17 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
ΤΟ ΥΠΕΠΘ ΕΞΕΔΩΣΕ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

                                                  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2435
                                                          12 Σεπτεμβρίου 2014
                                                              ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
                                                            Αριθμ. 140277/Ε5

Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στα Α.Ε.Ι..
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (195,Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013(268,Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄,176) και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 53 και το άρθρο 56 του ν. 4264/2014 (118,Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4274/2014 (147,Α΄) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98,Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
6. To Π.Δ. 85/2012 (141,Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/2013 (152,Α΄).
7. Το Π.Δ. 89/2014 (134,Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το υπ’ αριθμ. 108959/E5/11−7−2014 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π), για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
9. Τη γνώμη της ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π. που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 3/30−7−2014 συνεδρίαση της και διαβιβάστηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με το υπ’ αριθμ. 1773/5−8−2014 έγγραφο του Προέδρου της Αρχής.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Ότι οι αντιστοιχίσεις μεταξύ των Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας είναι οι ακόλουθες:


Η κατάσταση των τμημάτων στο Alfavita.gr

16 Σεπτεμβρίου 2014


Σχέδιο επτά σημείων για να αντιμετωπιστεί το κύμα μετεγγραφών φοιτητών από την περιφέρεια προς τα αστικά κέντρα έχει εκπονήσει το υπουργείο Παιδείας. Πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό των δικαιούχων μετεγγραφών στις 40.000 πανελλαδικά, χωρίς να είναι ακόμη ξεκάθαρο πόσοι θα κάνουν χρήση του δικαιώματος.
Σύμφωνα με το «Βήμα», μια πρώτη εικόνα του αριθμού αυτών θα υπάρχει πιθανότατα στο τέλος της εβδομάδας ή στις αρχές της επομένης, αφού το υπουργείο Παιδείας έχει συμφωνήσει με τις διοικήσεις των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να ξεκινήσει από τη Δευτέρα, παράλληλα με τις εγγραφές πρωτοετών, η καταγραφή των αιτημάτων για μετεγγραφές.

Νόμος-«πρόβλημα»

«Κληρονόμησα ένα πρόβλημα και πρέπει να το λύσω με έντιμο τρόπο» δήλωσε πρόσφατα, σε επικοινωνία με το «Βήμα», ο υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος. Ο νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 4 Μαΐου 2014 έδωσε δικαίωμα -όχι και δυνατότητα- μετεγγραφής σε παραπάνω από τους μισούς φοιτητές που εισήχθησαν εφέτος (72.763) σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
«Η προσπάθεια αντιμετώπισης της φτώχειας ή των οικονομικών δυσκολιών, που είναι απολύτως σωστή, έγινε χωρίς κριτήρια (π.χ. εισοδηματικά ή ύπαρξη πλαφόν) και έτσι νομιμοποιούνται οι διαμαρτυρίες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αφενός για απερήμωση (στα περιφερειακά), αφετέρου για υπερπληθώρα φοιτητών (στα κεντρικά)» έλεγαν πηγές από το υπουργείο Παιδείας που επίσης μίλησαν στο «Βήμα».
 «Η σκέψη να μπει τώρα αριθμητικό όριο στις μετεγγραφές δεν είναι δυνατόν να γίνει διότι δεν είναι δυνατόν νόμος που ψηφίστηκε προ των ευρωεκλογών να αλλάζει μετά από αυτές» λέει απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ο υπουργός Παιδείας. Όπως αναφέρει, ωστόσο, το ζήτημα θα τεθεί στο υψηλότερο δυνατό κυβερνητικό επίπεδο, ενώ έχουν ήδη γίνει σχετικές συζητήσεις με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο.
Αναμένοντας με κομμένη την ανάσα(!!!) την καταγραφή του τελικού αριθμού των μετεγγραφομένων, οι διοικήσεις των κεντρικών πανεπιστημίων πιέζουν το υπουργείο Παιδείας να λάβει μέτρα. Πληροφορίες του «Βήματος» αναφέρουν ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές των πρωτοετών στις 26 του μήνα.

Το σχέδιο

Ποιο είναι το σχέδιο που έχει εκπονηθεί ύστερα από δύο μήνες διαπραγματεύσεων με τα συντονιστικά των πρυτάνεων και των προέδρων ΤΕΙ;(Γιατί όχι με ΠΕΣΠΟ3Τ και ΑΣΠΕ;) Άμεσα θα εκδοθούν δύο υπουργικές αποφάσεις οι οποίες θα καθορίζουν επί μέρους ζητήματα του προβλήματος των μετεγγραφών 2014-2015. Με αυτές θα καθοριστεί:

1. Χρονικό διάστημα κατάθεσης αιτήσεως μετεγγραφής. Στόχος είναι η γρήγορη διεκπεραίωση των αιτημάτων.
2. Ύπαρξη πλήρους αντιστοίχισης των γνωστικών αντικειμένων των τμημάτων, όπως αυτή καθορίστηκε με τη γνωμοδότηση της ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας) που έκανε αποδεκτή ο υπουργός Παιδείας. Μετεγγραφή σε συγγενές τμήμα θα απαγορεύεται.
3. Η αναπηρία ως προϋπόθεση μετεγγραφής θα πρέπει να βεβαιώνεται από ΚΕΠΑ και όχι απλώς από γιατρό, σύμφωνα με τροπολογία που ψηφίστηκε με πρωτοβουλία του κ. Λοβέρδου.
4. Επιτρέπονται οι αμοιβαίες μετεγγραφές από περιφερειακό πανεπιστήμιο και ΤΕΙ σε κεντρικό.
5. Επί δύο αδελφών η μετεγγραφή του δευτέρου γίνεται στο ίδρυμα όπου έχει εγγραφεί ο πρώτος. Αν όμως πρόκειται για περιφερειακά ιδρύματα, η μετεγγραφή γίνεται ελεύθερα και στο ίδρυμα του προσφάτως επιτυχόντος.
6. Στα εργαστήρια, όπου υπάρχουν, θα εκπαιδεύονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές που επέτυχαν στο οικείο τμήμα και στη συνέχεια οι εκ μετεγγραφής φοιτητές.
Όπως αναφέρουν, οι νόμοι που έχουν ψηφισθεί, η αντιστοιχία των σχολών και των τμημάτων των ΑΕΙ καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας «λαμβάνοντας υπόψη τους τίτλους των αντίστοιχων σχολών, τμημάτων και των εισαγωγικών κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται έπειτα από γνώμη της ΑΔΙΠ, η οποία περιέρχεται στον υπουργό Παιδείας εντός της αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την περιέλευση σε αυτήν του ερωτήματος του υπουργού».

Άγνωστος αριθμός αιτήσεων

Η επιπλέον χρηματοδότηση των κεντρικών ιδρυμάτων δεν έχει αποκλεισθεί, στο μέτρο του εφικτού και της οικονομικής συγκυρίας, καθώς σε πρόσφατη συνάντηση των πρυτάνεων και της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών τονίστηκε ότι μπορεί να εγκριθούν επιπλέον κονδύλια. Στα κεντρικά ΑΕΙ ωστόσο επικρατεί ανησυχία σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών που θα ζητήσουν να σπουδάσουν σε ένα από αυτά.
Ο πρόεδρος της Συνόδου Πρυτάνεων, πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Γάτσιος δηλώνει στο «Βήμα» ότι «θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές χωρίς να πλήττεται η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών των ΑΕΙ αν ο αριθμός των εισακτέων τους ήταν σύμφωνος με τον αριθμό που ζητούν ετησίως τα ιδρύματα και όχι κατά πολύ μεγαλύτερος, όπως γίνεται συνήθως». Το θέμα αυτό ωστόσο έχει ήδη αρχίσει να συζητείται στο υπουργείο Παιδείας και πιθανότατα θα έχει εξελίξεις τους επόμενους μήνες.«Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να διευκολύνουμε τον μέγιστο αριθμό οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε και να υπερβούμε τον μέγιστο αριθμό των φοιτητών που μπορούμε να εκπαιδεύσουμε» λέει σχετικά ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θεόδωρος Φορτσάκης. «Φυσικά δεν θα παραβούμε τον νόμο, αλλά αν δεχθούμε αιτήσεις από έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό θα έχουμε πρόβλημα» συνεχίζει ο πρύτανης του Ιδρύματος.
Ίδιος προβληματισμός υπάρχει και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όπως λέει στο «Βήμα» ο πρύτανης Γιάννης Γκόλιας, «επικρατεί τεράστια ανησυχία σε όλες τις σχολές μας καθώς σε κάποιες περιπτώσεις αναμένεται αριθμός μετεγγραφομένων υπερδιπλάσιος αυτών που εισήχθησαν αρχικά στα προγράμματά τους. Οι μόνες προτάσεις που βλέπω ως λογικές είναι στις περιπτώσεις δύο αδελφών που δικαιούνται μετεγγραφής να επιλέγεται ως πρώτη επιλογή το μη κεντρικό πανεπιστήμιο και να δοθεί η δυνατότητα στις γενικές συνελεύσεις των σχολών να καθορίζουν ένα ανώτατο πλαφόν στους μετεγγραφομένους τους».
«Δεν είναι δυνατόν όταν ψηφίζονται οι σχετικές διατάξεις να μην έχει εκτιμηθεί πόσοι δικαιούνται μετεγγραφής. Πρέπει να προηγείται η αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η αξιολόγηση στην οποία τα πανεπιστήμια υπόκεινται διαρκώς εύλογα πρέπει να αφορά και τις διατάξεις που επιδρούν στη λειτουργία τους» σημειώνει ο πρύτανης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014
Πηγή: in.gr

ΣΧΟΛΙΑ:1. Το τι λένε οι γονείς και οι φορείς που τους εκπροσωπούν δεν μετράει;
                 2. Εάν το ΥΠΕΠΘ ικανοποιούσε συντεχνιακά αιτήματά τους, θα είχε ΄΄ ξεχασθεί  το πρόβλημα ΄΄.
                3. Γιατί διαπραγματεύσεις μόνο με τα ΑΕΙ-ΤΕΙ;Αν και έχουμε προτείνει και ζητήσει συναντήσεις για να εκφράσουμε τις θέσεις μας, γιατί κύριε Υπουργέ δεν το δέχεσαι;
                4. Είδαμε πολλές αξιολογήσεις των Πανεπιστημίων;
                5. Πότε θα ασχοληθούμε και με τους καθηγητές, ΄΄ των δύο ημερών΄΄ ή τους ΄΄ ταξειδιώτες καθηγητές΄΄ των περιφερειακών πανεπιστημίων;
                6. Γιατί δεν προτείνουν καμία μετεγγραφή αλλά η στέγαση και η σίτιση αυτών των κατηγοριών που τώρα θα ζητήσουν μεταφορά να είναι δωρεάν;

13 Σεπτεμβρίου 2014