Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

15 Ιουλίου 2016

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115,6944364283 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Ν 2643 ΚΑΙ 2190 ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ
ΣΤΟΝ Ν. 2643/1998 ΦΕΚ Α' 220
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.
Αρθρο 1
Προστατευόμενα πρόσωπα
«1. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα (4) τέκνα και άνω, οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας
τριών ανήλικων τέκνων».
ε` "Γονείς με τρία ζώντα τέκνα και ένα από τα τρία τέκνα."
Αρθρο 2
Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
Α) Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες
α) Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) στα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.
B) Οι φορείς του δημόσιου τομέα..
β) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.
ΝΕΟ: β)Ποσοστό τέσσερα τοις εκατό(4%)που μοιράζεται σε ίσα μέρη στα πρόσωπα της περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 1.
στ) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα πρόσωπα της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 1."
Αρθρο 3
Διορισμός ή πρόσληψη σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
"1. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα….
*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 το οποίο είχε αντικατασταθεί διαδοχικά με την παρ.3 άρθρου 31 Ν. 2956/2001 και με την παρ.3 άρθρου 48 Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ.1 άρθρ. 11 Ν.3051/2002,ΦΕΚ Α 220/20.9.2002.
β. ΝΕΟ: αναλογία 2/8 σε εκείνα τα πρόσωπα της περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που είναι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα(4) ζώντα τέκνα και άνω,ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και επιζών ή άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων,
ε. αναλογία 1/8 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2643/1998.
ΝΕΟ:"Στο παραπάνω ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), προστίθεται ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα, στο οποίο (2%) υπάγονται αποκλειστικά τα υπόλοιπα πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου όπως ισχύει. ν. 2643/1998."
------------------------------------------------------------------------------------
ΣΤΟΝ Ν. 2190/1994. Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. Α' 28.
`Αρθρο 18
Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας
Διαδικασία – Διορισμός
6. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνoυσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, ό πως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
α. Αριθμός τέκνων:
Εκατό (100) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) μονάδες για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα. Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας τριακόσιες (300) μονάδες.
ΝΕΟ: ‘’Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο τρίτεκνης οικογένειας διακόσιες(200) μονάδες’’.
`Αρθρο 21
Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
"11. Α. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο ή ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια.
2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας
α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου υποψηφίου,
β) πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα.
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΝΕΟ:
«2Α.Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας
α) Σαράντα(40) μονάδες για κάθε τέκνο τρίτεκνου υποψηφίου,
β) σαράντα(40) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
Τις ανωτέρω μονάδες δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα».
ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΤ:Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΗΤΑΝ 50 ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΊΝΑΙ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(5ΜΗΝΑ,8ΜΗΝΑ ΚΛΠ) ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΣΤΟΝ Ν.2190/1994