Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

6 Μαρτίου 2016

Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν
(2θμιο σωματείο Αποφάσεις 125/2010 και 2/2015)
115 22 Μακρυνίτσης 9,ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.:6944161115,6944364283 e-mail:pespo3t@yahoo.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΗΔΗ ΦΕΥΓΕΙ ΕΩΣ 31-3-2017
ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10
Τηλέφωνο : 2131516083
e-mail : dkaa.1@yeka.gr
Αρ. Πρωτ. 77 Αθήνα 1/7/2015
ΘΕΜΑ:«Ένταξη της Πράξης Τεχνικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»
Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Έχοντας υπόψη:
.........
Αποφασίζει
την Ένταξη της Πράξης Τεχνικής Βοήθειας στο ΕΠ «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» (ΕΠ Ι) και τη ΣΑΕ 093/8 του ΠΔΕ .
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).
Δικαιούχος: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού – Αρχή Διαχείρισης ΤΕΒΑ – Μονάδα Δ΄.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Τεχνικής Βοήθειας ανέρχεται σε 438.000,00 €
Διάρκεια υλοποίησης: 1/6/2015 έως 31/03/2017
Η βασική δομή της Τεχνικής Βοήθειας αποτελείται από υποέργα όπως:
1ο υποέργο: Διοίκηση – Διαχείριση
2ο υποέργο : Έλεγχοι
3ο υποέργο: Συμβουλευτική Υποστήριξη – αξιολόγηση
4ο υποέργο: Δημοσιότητα – Προβολή
Οι δράσεις της Τεχνικής Βοήθειας δεδομένου ότι αφορούν είτε στην υποστήριξη του συστήματος διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχων, επιθεωρήσεων, είτε στην εκπόνηση μελετών, αξιολογήσεων και στη διενέργεια ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας, χαρακτηρίζονται ως ουδέτερα ως προς την ισότητα των δύο φύλων.
Αναμενόμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την εφαρμογή των ενεργειών της Τεχνικής Βοήθειας αφορούν κυρίως:
Στην αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος με τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Κοινωνικών Συμπράξεων στην υλοποίηση του ΤΕΒΑ
Στη βελτίωση του συστήματος των ποιοτικών ελέγχων
Στη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων
Στην προώθηση και προβολή του Προγράμματος
Στην ενεργοποίηση φορέων και πολιτών
1ο Υποέργο: Διοίκηση – Διαχείριση
Α. Πιστοποίηση Διαχειριστικής Αρχής
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015
Προϋπολογισμός ενέργειας: 15.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική Περιγραφή ενέργειας: Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 223/2014 απαιτείται η διαδικασία διορισμού της Διαχειριστικής Αρχής, πριν από την υποβολή της πρώτης αίτησης ενδιάμεσης πληρωμής προς την Επιτροπή. Οι διορισμοί βασίζονται σε έκθεση και γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα, που αξιολογεί τη συμμόρφωση των αρχών προς τα κριτήρια που αφορούν το περιβάλλον εσωτερικού ελέγχου, τη διαχείριση των κινδύνων, τις δραστηριότητες διαχείρισης και ελέγχου, και την παρακολούθηση όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα IV του Κανονισμού.
Στη δράση αυτή εντάσσονται και έλεγχοι της ορθής διαχείρισης από ορκωτούς λογιστές.
Η εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί μέσω αναθέσεων.
Β. Αγορά Εξοπλισμού
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 50.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική Περιγραφή ενέργειας: Η ενέργεια αποσκοπεί στην προμήθεια οκτώ (8) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, τριών (3) φωτοαντιγραφικών, τριών (3) εκτυπωτών, μίας (1) φωτογραφικής μηχανής και την αγορά εξοπλισμού και λογισμικού για Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο.
Γ. Εμπειρογνωμοσύνες
1. Καταγραφή ωφελουμένων
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 30.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή ενέργειας: Σκοπός της ενέργειας είναι η καταγραφή των ωφελούμενων στο πληροφοριακό σύστημα, η επιβεβαίωση των στοιχείων που δήλωσαν οι ωφελούμενοι διαμέσου της διασταύρωσης με το taxis, η πιστοποίηση των χρηστών σε κάθε Κοινωνική Σύμπραξη.
Η εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάθεσης στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
2. Έλεγχος ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 40.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή ενέργειας: Σκοπός της ενέργειας είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων υγιεινής, ασφάλειας και ποιότητας των προσφερόμενων τροφίμων. Προς τούτο απαιτείται να περιγραφούν: Τα γενικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, η συσκευασία των τροφίμων, η επισήμανση των τροφίμων, η ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Ακολούθως απαιτείται να οργανωθούν επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις των αναδόχων προμηθευτών από κλιμάκια ελεγκτών.
Η εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάθεσης στον ΕΦΕΤ.
3. Έρευνες
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 60.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή ενέργειας: Σκοπός της ενέργειας είναι διενέργεια μελετών και ερευνών πεδίου για την βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος και την αποτελεσματικότητα του και τον σχεδιασμό ειδικών δράσεων για ομάδες ωφελουμένων όπως παιδιά και διατροφικές ανάγκες, κοινωνικές προσλαμβάνουσες του προγράμματος και βελτίωση της κοινωνικής ένταξης κ.α.
Δ. Μετακινήσεις εξωτερικού του προσωπικού Διαχειριστικής Αρχής /Εθνικής Αρχής Συντονισμού
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 15.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή ενέργειας: Σκοπός της ενέργειας είναι η συμμετοχή σε Επιτροπές Παρακολούθησης και Εμπειρογνωμόνων καθώς και σε όποιες συνεδριάσεις καλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση του Προγράμματος.
Στις δαπάνες της ενέργειας περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ισχύουσα Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ.8 σημείο β του Ν. 3614/2007 όπως κάθε φορά ισχύει. Στην ενέργεια περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα για την ακύρωση μιας μετακίνησης που πρέπει να καταβληθούν (έξοδα μετακίνησης και διαμονής).
Ε. Επιμόρφωση προσωπικού Διαχειριστικής Αρχής /Εθνικής Αρχής Συντονισμού
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 8.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή ενέργειας: Προκειμένου να υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις του ΤΕΒΑ με αποτελεσματικότητα, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται, χρησιμοποιώντας συστήματα και εργαλεία που θα διευκολύνουν την γρήγορη προσαρμογή του, με την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, ως προς το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
Ειδικότερα προβλέπεται η οργάνωση στοχευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αφορούν στην παρακολούθηση της υλοποίησης τόσο σε διαχειριστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ποιοτικής παρακολούθησης και διαδικασίας ελέγχων των Κοινωνικών Συμπράξεων.
Στις δαπάνες της ενέργειας περιλαμβάνονται τα έξοδα ενοικίασης χώρων, εξοπλισμού και υπηρεσιών catering. Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής
και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ισχύουσα Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ.8 σημείο β του Ν. 3614/2007 όπως κάθε φορά ισχύει. Στην ενέργεια περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα για την ακύρωση μιας μετακίνησης που πρέπει να καταβληθούν (έξοδα μετακίνησης και διαμονής).
Στ. Ενδιάμεση Αξιολόγηση
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 30.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή ενέργειας: Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης αξιολόγησης είναι η συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, με στόχο την αποτίμηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων, με έμφαση στα συνοδευτικά μέτρα.
Οι άξονες της μελέτης αξιολόγησης θα αφορούν σε θέματα σχετικά με:
Α) την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος ως προς την παροχή στους ωφελούμενους Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής αλλά και την υλοποίηση των Συνοδευτικών Μέτρων, και
Β) την αξιολόγηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού των Δικαιούχων και των Εταίρων των Κοινωνικών Συμπράξεων στην υποστήριξη των ωφελουμένων.
Γ) την διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση της εφαρμογής του προγράμματος
Η μελέτη θα υλοποιηθεί θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάθεσης.
Ζ. Γενικά έξοδα λειτουργίας
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 10.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή ενέργειας: Η ενέργεια αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών χρήσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από το προσωπικό της Διαχειριστικής Αρχής, δαπάνες σύνδεσης με το διαδίκτυο και με τράπεζες πληροφοριών (π.χ ΝΟΜΟΣ), δαπάνες αναλώσιμων υλικών γραφείου και εν γένει αναλώσιμων υλικών, δαπάνες φωτοαντιγράφησης, ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορών στο πλαίσιο άσκησης υπηρεσιών και δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τη φιλοξενία επισκεπτών και προσκεκλημένων της Διαχειριστικής Αρχής και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
2ο Υποέργο: Επιτόπιοι Έλεγχοι και Επαληθεύσεις
Α. Επιτόπιοι έλεγχοι
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 70.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή ενέργειας: Η ενέργεια αφορά σε επιτόπιους ελέγχους και επαληθεύσεις που θα πραγματοποιηθούν από στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού. Στόχος αυτών είναι να διαπιστώνεται η νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπανών, ότι όντως εκτελείται το έργο και υπάρχει πλήρης συμμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της απόφασης
ένταξης και της αντίστοιχης νομικής δέσμευσης ή άλλης ισοδύναμης απόφασης, αλλά και προκειμένου να επαληθεύεται η φυσική πρόοδος του έργου και η τήρηση των κοινοτικών κανόνων δημοσιότητας. Με τους επιτόπιους ελέγχους και επαληθεύσεις διαπιστώνεται επίσης η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο Δικαιούχος μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των Δελτίων Παρακολούθησης της Προόδου της Πράξης και των Υποέργων.
Οι επιτόπιοι έλεγχοι και επαληθεύσεις θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις διατάξεις του 532/2014 της Επιτροπής της 13ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014.
Θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι διαδικασίες για τις επαληθεύσεις των πράξεων (σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 32 παράγραφοι 4 έως 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014), στις οποίες συγκαταλέγονται και οι διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των πράξεων με τις πολιτικές της Ένωσης (όπως οι πολιτικές που αφορούν την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, την απαγόρευση των διακρίσεων, την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, τις δημόσιες συμβάσεις, τους περιβαλλοντικούς κανόνες, ιδίως τους κανόνες για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων, την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και τη δημόσια υγεία] και τον προσδιορισμό των αρχών ή φορέων που διενεργούν τις εν λόγω επαληθεύσεις.
Στις δαπάνες της ενέργειας περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ισχύουσα Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ.8 σημείο β του Ν. 3614/2007 όπως κάθε φορά ισχύει. Στην ενέργεια περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα για την ακύρωση μιας μετακίνησης που πρέπει να καταβληθούν (έξοδα μετακίνησης και διαμονής).
3ο Υποέργο: Συμβουλευτική Υποστήριξη
Α. Τεχνικά σεμινάρια στους Δικαιούχους και Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 30.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή ενέργειας: Προκειμένου να υλοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι επιμέρους δράσεις του Προγράμματος, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται, τόσο από την πλευρά των Δικαιούχων όσο και των Εταίρων των Κοινωνικών Συμπράξεων. Προς τούτο θα οργανώνονται σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Τεχνικά Σεμινάρια με στόχο την πλήρη ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού που εμπλέκεται στις δράσεις του Προγράμματος.
Στις δαπάνες της ενέργειας περιλαμβάνονται τα έξοδα ενοικίασης χώρων, εξοπλισμού και υπηρεσιών catering. Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες μετακίνησης με οποιοδήποτε μέσο, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής και της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ισχύουσα Κ.Υ.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 19 παρ.8 σημείο β του Ν. 3614/2007 όπως κάθε φορά ισχύει. Στην ενέργεια περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα για την ακύρωση μιας μετακίνησης που πρέπει να καταβληθούν (έξοδα μετακίνησης και διαμονής).
4ο Υποέργο: Δημοσιότητα – Προβολή
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 223/2014 παρ. 22 «Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν πώς επενδύονται οι δημοσιονομικοί πόροι της Ένωσης και με ποια αποτελέσματα. Με σκοπό την ευρεία διάδοση πληροφοριών για τα επιτεύγματα του Ταμείου και για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στις ευκαιρίες χρηματοδότησης και η διαφάνειά τους, θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την ενημέρωση και την επικοινωνία, ιδίως σε σχέση με τις αρμοδιότητες των δικαιούχων, των κρατών μελών και, όπου κρίνεται σκόπιμο, των τοπικών και περιφερειακών αρχών».
Η εξειδίκευση της εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιότητας και πληροφόρησης περιγράφεται στο άρθρο 19 του Κανονισμού 223/2014.
Για την παροχή των πληροφοριών αυτών αναλαμβάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης τα οποία αποτυπώνονται με δομημένο τρόπο στον Οδηγό Δημοσιότητας. Το επικοινωνιακό σχέδιο περιλαμβάνει τους στόχους και το στοχοθετούμενο κοινό, τη στρατηγική και το περιεχόμενο των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που θα αναληφθούν για κάθε ομάδα στόχο (δυνητικοί δικαιούχοι, δικαιούχοι, κοινό), τους φορείς που θα είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, ενδεικτικούς τρόπους αξιολόγησης των μέτρων δημοσιότητας και πληροφόρησης αναφορικά με την προβολή και τη γνώση του Προγράμματος και το ρόλο της Κοινότητας.
Κατά την έναρξη του Προγράμματος η Διαχειριστική Αρχή επιλέγει να υλοποιήσει μια ενέργεια δημοσιοποίησης σύμφωνα με τη φύση και τους στόχους του ΤΕΒΑ. Αναφέρονται ενδεικτικά: συναντήσεις ενημέρωσης φορέων, φυλλάδια ενημέρωσης ωφελουμένων, αφίσα, δημοσιότητα στον τύπο.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος πραγματοποιούνται ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας εκ των οποίων μια σημαντική ενέργεια ετησίως που θα επικοινωνεί τα επιτεύγματα και τα έργα του ΤΕΒΑ.
Ενδεικτικά αναφέρονται ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, δελτία τύπου, εκθέσεις, παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού καθώς και προβολή στα ΜΜΕ. Οι Δικαιούχοι και οι Εταίροι των Κοινωνικών Συμπράξεων διατηρούν ιστοσελίδες καθώς και άλλα μέσα πληροφόρησης έντυπα ή ηλεκτρονικά.
Τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης πρέπει να κάνουν αναφορά στην προστιθέμενη αξία της κοινοτικής συνδρομής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Α. Φυλλάδια/Αφίσες/Λογότυπο/Compedium
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 40.000 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή ενέργειας: Η ενέργεια αποσκοπεί στην ενημέρωση των ωφελουμένων αλλά επίσης και στην προβολή του έργου των Κοινωνικών Συμπράξεων. Αρχικά θα δημιουργηθεί λογότυπο του Προγράμματος για την Ελλάδα. Για την καλύτερη ενημέρωση των ωφελουμένων θα δημιουργηθούν φυλλάδια και αφίσες που θα διατεθούν σε όλες τις Κοινωνικές Συμπράξεις ώστε να υπάρξει πανελλαδική προβολή του Προγράμματος. Προβλέπεται επίσης στο τέλος του 2018 να εκδοθεί ένα compendium, στο οποίο κάθε μία από τις Κοινωνικές Συμπράξεις θα περιγράφει τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, τα συνοδευτικά μέτρα και την αποτελεσματικότητά τους καθώς και τον αριθμό των ωφελούμενων από το Πρόγραμμα και τον αντίκτυπό του στις τοπικές κοινωνίες.
Η εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάθεσης.
Β. Οργάνωση εκδηλώσεων/ συνεδριάσεων
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 30.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή ενέργειας: Η ενέργεια αποσκοπεί στην κάλυψη δαπανών αγαθών και υπηρεσιών που θα γίνουν στο πλαίσιο εκδηλώσεων. Πιο συγκεκριμένα, στ Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (άρθρο 25) προβλέπεται στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας και πληροφόρησης, η λειτουργία του Δικτύου Φορέων Συντονισμού και Υλοποίησης για το ΤΕΒΑ, στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι των Αρχών Διαχείρισης καθώς και εκπρόσωποι των Ενώσεων των Δήμων/Περιφερειών και άλλων κεντρικών φορέων π.χ Δίκτυο Φτώχειας κτλ. Οι δράσεις του Δικτύου θα περιλαμβάνουν συναντήσεις, ημερίδες και εργαστήρια, κλπ.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα ανατεθούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή/και στις χώρες της Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται στο χώρο της οργάνωσης εκδηλώσεων/συνεδρίων.
Γ. Βελτίωση/αναβάθμιση και διάδοση της ιστοσελίδας
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 2015-2016
Προϋπολογισμός ενέργειας: 10.000,00 €
Τρόπος υλοποίησης: Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Αναλυτική περιγραφή ενέργειας: Η ενέργεια αποσκοπεί στη βελτίωση, αναβάθμιση και λειτουργικό εξοπλισμό της ιστοσελίδας του ΕΙΕΑΔ με πλήρη και αναλυτική περιγραφή του Προγράμματος, newsletters, ενημέρωση Κοινωνικών Συμπράξεων κτλ.
Η εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάθεσης.
Συνολικός Προϋπολογισμός της Πράξης για τα έτη 2015 – 2016 ανέρχεται σε τετρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (438.000,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ανάδοχοι -Δικαίωμα Συμμετοχής
Ανάδοχοι της Πράξης είναι οι προμηθευτές οι οποίοι θα αναλάβουν τα επιμέρους παραδοτέα. Τρόπος Καταβολής της Χρηματοδότησης : τμηματικά ή στο σύνολο ανάλογα με την παράδοση.
Παραδοτέα πράξης: Κατά περίπτωση και ανάλογα με τη δράση εμπειρογνωμοσύνες, μελέτες, φυλλάδια, προϊόντα κτλ. καθώς και πρακτικά παραλαβής που αποδεικνύουν την ποιοτική και ποσοτική παράδοση των προβλεπόμενων.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 18 (μήνες)
Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/03/2017
Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 372.300,00 Ευρώ
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 56.700,00 ευρώ.
Προϋπολογισμός : 438.000,00 ευρώ.
Φορέας ΣΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Η πίστωση τρέχοντος έτους 2015 στο Π.Δ.Ε ανέρχεται σε 200.000,00 ευρώ
ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 093/8.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΟ:ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΜΑΣΘΕ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΄΄ΤΡΕΞΟΥΜΕ΄΄ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΄΄ΠΑΡΟΥΜΕ΄΄ ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΟ 45% ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ Ε.Ε.
ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ Η κα ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ;