Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

4 Δεκεμβρίου 2013ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΥΖΙΟΥ
Η αρχική Απόφαση για κατακύρωση ήταν με στοιχεία:
 ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7  Αθήνα, 14 /10/2013
Αριθμ. Πρωτ.: 1460/124903
ΘΕΜΑ : «Κατακύρωση  του έργου της προμήθειας,μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας,βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013»
…..
9΄.ο βασικός προσφεύγων  «ΕΥ.ΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. » έχει αναδειχθεί από την διαδικασία επιλογής φορέα εκτέλεσης του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας,τέταρτος κατά σειρά,προσφέροντας σημαντικά μικρότερη ποσότητα ρυζιού.
…….
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

«1. Την κατακύρωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled για το 2013 για τις ζώνες Α΄,Β΄και Γ΄ στην εταιρία ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. 1240/103958/29-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ8Β-Λ1Η) Υπουργική Απόφαση.
2. Να ειδοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η ανωτέρω εταιρία να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
586/47649/16-04-2013 Διακήρυξης. »

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
---------------------------------------------------------------------------------
1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1460/124903/14-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατακύρωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013»,(ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7)»

ΑΔΑ: ΒΛΛΙΒ-5Ο5 Αθήνα, 21 / 10 /2013
 Αρθμ. Πρωτ.: 1497/128385
 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της αριθμ. 1460/124903/14-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατακύρωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013»,(ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7)»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 Άρθρο 1
 Η αριθμ. 1460/124903/14-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7) τροποποιείται, σύμφωνα με το Ν641/18-10-2013 Διατακτικό Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ως εξής:
 Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Την κατακύρωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled για το 2013 για τη ζώνη Α΄ στην εταιρία ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. 1240/103958/29-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ8Β-Λ1Η) Υπουργική Απόφαση.
2. Την αναστολή της εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου από την εν λόγω εταιρίαα για τις ζώνες Β΄και Γ΄»
 Άρθρο 2
 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1460/124903/14-10-2013 Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7).
-------------------------------------------------------------------------------- 
2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1460/124903/14-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατακύρωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013»,(ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7)»

ΑΔΑ: ΒΛ17Β-ΖΧ7 Αθήνα, 7/11/2013
Αριθμ. Πρωτ.: 3774
ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της αριθμ. 1460/124903/14-10-2013 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατακύρωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled σε απόρους της χώρας, βάσει προγράμματος της Ε.Ε., έτους 2013»,(ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7)»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
 Η αριθμ. 1460/124903/14-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7) τροποποιείται, σύμφωνα με το Ν641/18-10-2013 Διατακτικό Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών ως εξής:
 Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
1. Την κατακύρωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled για το 2013 για τη ζώνη Α΄ στην εταιρία ΣΠΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ. σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. 1240/103958/29-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ8Β-Λ1Η) Υπουργική Απόφαση.
2. Την κατακύρωση του έργου της προμήθειας, μεταφοράς και δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled για το 2013 για τις Ζώνες Β και Γ στην εταιρία ΕΥΓΕ ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. 1240/103958/29-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ8Β-Λ1Η) Υπουργική Απόφαση.
3. Η πληρωμή και για τις τρείς ζώνες Α,Β,Γ της κοινοτικής χρηματοδότησης στους
αναδόχους και επομένως και η εκτέλεση της αντίστοιχης σύμβασης τελούν υπό την
αίρεση της έγκρισης των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε από τις ελληνικές αρχές.
 Άρθρο 2
 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1460/124903/14-10-2013 Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΒΛΛΚΒ-ΔΘ7).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤIΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ
ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΥΤΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ...
ΚΑΙ τα β...... από τον καυγά σας