Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

12 Φεβρουαρίου 2016Ψηφίστηκε επί της αρχής στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο για τους τρίτεκνους. 
Μειώσεις που μπορούν να παρέχουν οι δήμοι στους τρίτεκνους
Άρθρο 19
Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 19, διευρύνεται η κατά τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006) προβλεπόμενη δυνατότητα των Δήμων να χορηγούν μείωση ή απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους και τέλη, ώστε να συμπεριληφθούν οι τρίτεκνοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι μακροχρόνια άνεργοι,καθώς και οι δικαιούχοι των μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), ανάλογα και με τις πραγματικές οικονομικές τους δυνάμεις. Με την ίδια ρύθμιση, τροποποιείται η παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) περί των κοινωνικών τιμολογίων των ΔΕΥΑ, ώστε : α) αφενός να αποσαφηνιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης είναι ευρύτερο αυτού του άρθρου 202 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (Α΄114) και β) αφετέρου να δοθεί στις ΔΕΥΑ η δυνατότητα να χορηγούν μειωμένο τιμολόγιο ή μείωση/απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης σε νέους επαγγελματίες κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των επιχει-ρήσεων ή εκμεταλλεύσεών τους.
Η εξομοίωση στη μοριοδότηση με τους πολύτεκνους
Άρθρο 30
Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 30 εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2643/1998 (Α΄220) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» οι τρίτεκνες οικογένειες. Κατ’ εφαρμογή των συνταγματικών επιταγών περί ενίσχυσης της οικογένειας και της δημογραφικής πολιτικής παρέχεται ομοιόμορφη προστασία και στην κατηγορία των τρίτεκνων οικογενειών τόσο δια της πρόβλεψης πρόσληψης αυτών σε φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου φορέα όσο και δια της πρόβλεψης πρόσληψης ή διορισμού σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. μέσω της μοριοδότησης των γονέων τριών τέκνων και ενός από τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών